20.10.2023

Integritetspolicy

Helsingfors lär sig-temaveckan

Uppdaterad 20.10.2023:

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i tjänsten Helsingfors lär sig-temaveckan.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Controller

HundrED.org Oy, Tehtaankatu 27-29 D, 00150 Helsinki

Lasse Leponiemi, verkställande producent

info@helsinkieducationweek.com 

Om du har några frågor om Helsingfors lär sig-temaveckan sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på info@helsinkieducationweek.com. 

2. För vilka ändamål och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna använda de användarspecifika funktionerna i tjänsten Helsingfors lär sig-temaveckan måste du vara inloggad på tjänsten.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra en personligt anpassad användarupplevelse, skapa egna evenemang och registrera sig för evenemang skapade av andra.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Tjänsten använder inte automatiserat beslutsfattande. Som användare kan du själv välja vilka evenemang som intresserar dig.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast de uppgifter som behövs för att anmäla dig till Helsingfors lär sig-temaveckan.


GRUPP AV REGISTRERADEEXEMPEL PÅ DATAINNEHÅLL
Yle-konto, Facebook, Google, Microsoft,
LinkedIn eller Apple ID-konto skapare
Namn
E-postadress
Profilbild

Inloggning via e-postNamn
e-post
lösenord


4. Varifrån samlas uppgifterna in?

Personuppgifter samlas in från användarens egna uppgifter, eller från användarens samtycke från användarregistret för en annan tjänst.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med?

När du anmäler dig till ett evenemang kommer dina kontaktuppgifter att delas med evenemangsarrangören. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut på annat sätt utan användarens samtycke eller en rättslig skyldighet.

6. I vilka länder får dina personuppgifter behandlas?

Vi tillhandahåller tjänster och behandlar personuppgifter främst genom operatörer och tjänster som finns i EU- eller EES-länder. I vissa fall kan vi också använda operatörer, tjänster och servrar som är belägna någon annanstans för att tillhandahålla våra tjänster. I dessa fall kan personuppgifter överföras utanför EU- eller EES-länderna till länder vars lagstiftning om behandling av personuppgifter avviker från kraven i finsk lag. Vi genomför sådana överföringar på ett sätt som krävs enligt lag, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen, och säkerställer därmed en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

7. Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

Dataskyddslagstiftningen ger dig olika rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Dessa rättigheter utövas centralt via e-postadressen info@helsinkieducationweek.com. 

Vi vill dock påpeka att dessa rättigheter som garanteras enligt lag inte är helt obegränsade. Begäran som rör den registrerades rättigheter kommer att behandlas från fall till fall, med beaktande av den potentiella inverkan på behandlingen av anmälan och skyddet av utredningen. Vi får till exempel inte radera dina uppgifter under omständigheter där vi enligt tillämplig lag är skyldiga att behålla personuppgifterna, eller utöva rätten att granska personuppgifter i förhållande till uppgifter i anmälningskanalen under omständigheter där utlämnande skulle kränka en annan persons skyddade rättighet eller intresse eller äventyra utredningen av anmälan.

Rätten att få tillgång till dina uppgifter. Du har alltid rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att få tillgång till och en kopia av dessa uppgifter. Vi kan vid behov be dig att förtydliga din begäran, t.ex. när det gäller detaljer om tillhandahållandet av uppgifterna.

Vi kan inte utöva din rätt till tillgång i situationer där ett utlämnande skulle kränka en annan persons skyddade rättighet eller intresse eller äventyra utredningen eller uppföljningen av rapporten.

Rätt till rättelse av dina personuppgifter. Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella kan du begära att vi rättar sådana personuppgifter.

Rätt att få dina personuppgifter raderade. Under vissa omständigheter kan du be oss att radera personuppgifter som rör dig. Observera dock att vi kanske inte kan radera uppgifter om det fortfarande finns ett legitimt behov av att behålla dem, till exempel en specifik rättslig skyldighet eller andra särskilt tvingande skäl, till exempel en pågående utredning om missbruk eller dokumentation av en utredning.

Rätt att invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär dock inte en allmän rätt att invända mot all behandling av dina personuppgifter, utan är begränsad till exempelvis situationer där behandlingen baseras på berättigade intressen. Vi har rätt att fortsätta att behandla dina personuppgifter trots din invändning om vi har en särskilt tvingande anledning att göra det. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att utreda en misstanke om missbruk.

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. i situationer där du bestrider att dina personuppgifter är korrekta.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Om du till exempel misstänker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du alltid rätt att anmäla detta till en tillsynsmyndighet. Dataombudsmannens byrå, vars kontaktuppgifter finns här: https://tietosuoja.fi/etusivu, övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter i Finland.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att lagras i 24 månader, varefter oanvända användarkonton och relaterade uppgifter kommer att raderas från tjänsten.

Som användare har du också rätt att bli bortglömd. Du kan begära att ditt konto raderas.

9. Hur säkerställer vi sekretessen och säkerheten för personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen, de riktlinjer som utfärdats av dataskyddsmyndigheter och god datahanterings- och behandlingspraxis. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa datasäkerheten. Personuppgifter behandlas endast av personer vars arbete kräver att de behandlar personuppgifter.

10. Kan ändringar göras i denna integritetspolicy?

De behandlingsmetoder som beskrivs i denna integritetspolicy kan komma att ändras och integritetspolicyn kan komma att uppdateras i enlighet med detta. Ändringar kan också vara baserade på ändringar i lagstiftningen. Vi kommer att hålla detta integritetsmeddelande uppdaterat och rekommenderar att du läser innehållet regelbundet.